Nasz Statut

STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO „FUTBOLGANG”

 Statut Stowarzyszenia Sportowego „FUTBOLGANG” uchwalony w dniu 09 kwietnia 2019 roku. Statut określa sposób i zakres działania Stowarzyszenia Sportowego „FUTBOLGANG”.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE, NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Sportowe „FUTBOLGANG”. – zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w miejscowości Płock.

§ 2

1. Stowarzyszenie działa w oparciu o ustawy: Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy o kulturze fizycznej, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszym Statutem.

§ 3

1. Stowarzyszenie jest samorządną organizacją społeczną o charakterze fachowym, zrzeszającą osoby związane zawodowo lub hobbystycznie ze sportem i rekreacją.

2. Stowarzyszenie może używać skrótu „FUTBOLGANG”.

§ 4

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Działalność Stowarzyszenia opiera się na  pracy jego członków.

§ 5

1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

2. Dopuszcza się możliwość sponsorowania Stowarzyszenia przez osoby fizyczne i prawne na zasadach określonych w regulaminie Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§ 6

1. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji oraz związków sportowych, których celem jest działalność w zakresie szerzenia kultury fizycznej i sportu.

2. W realizacji zadań statutowych związanych z rozwojem kultury fizycznej stowarzyszenie mogą wspierać organizacje samorządowe, społeczne, zawodowe w zakresie wynikającym z ich statutu.

§ 7

1. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, program działania, struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne i regulaminy dotyczące jego działalności

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 8

Cele Stowarzyszenia:

a. Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

b. Propagowanie zdrowego trybu życia.

c. Inicjowanie, rozwijanie i propagowanie masowych imprez sportowych.

d. Przyczynianie się do podnoszenia poziomu organizacyjnego imprez sportowych.

e. Rozwijanie form rywalizacji poprzez masowe imprezy sportowe.

f. Organizacja imprez sportowych o różnym charakterze.

g. Prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia.

h. Propagowanie wartości uczciwej walki sportowej według zasad Fair Play.

i. Dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków stowarzyszenia oraz kształtowanie i propagowanie właściwych postaw moralnych.

 j. Stworzenie wśród członków Stowarzyszenia więzi przyjaźni, koleżeństwa, wzajemnego zrozumienia oraz odpowiedzialności społecznej.

k. Propagowanie sportu jako czynnika służącego wychowaniu dzieci i młodzieży

l. Promowanie miasta Płock

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a. Tworzenie warunków do rozwoju działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej.

b. Kształtowanie osobowości poprzez krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu i rekreacji fizycznej. wśród mieszkańców przez angażowanie ich do różnych form aktywności ruchowej, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

c. Aktywne uczestnictwo w zawodach sportowych organizowanych przez inne organizacje i kluby oraz przez Stowarzyszenie.

d. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży w dziedzinach sportu oraz umożliwianie kształcenia się młodzieży i dorosłych poprzez kierowanie członków stowarzyszenia na kursy i szkolenia.

e. Organizowanie i koordynację zajęć sportowych na różnych obiektach sportowych i rekreacyjnych na terenie miasta, województwa i kraju.

f. Organizowanie zajęć teoretycznych, prowadzenie działalności wydawniczej i propagowanie aktywnego wypoczynku.

g. Kierowanie na szkolenia członków stowarzyszenia, kształcenie kadry instruktorskiej Stowarzyszenia.

h. Tworzenie programów promujących różne dyscypliny sportowe i rekreacyjne.

i. Czuwanie nad przestrzeganiem przez członków statutu Stowarzyszenia przepisów i regulaminów, a także zasad związanych z uprawiania sportu.

j. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania.

k.. Realizację zleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, promocji i organizacji wolontariatu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych a także innych zadań publicznych związanych z realizacją celów statutowych.

l. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innymi organizacjami i instytucjami w zakresie:

          a. kultury fizycznej i sportu,

  • b. ochrony i promocji zdrowia,
    • c. wypoczynku dzieci i młodzieży,
    • d. promocji i organizacji wolontariatu.

2. Zdobywanie środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia.

3. Współpracę z władzami miasta Płock.

4. Prowadzenie działań marketingowo-promocyjnych Stowarzyszenia.

5. Realizację projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, bądź własnych w zakresie obszarów/celów działania.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 10

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.

§ 11

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.

2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§ 12

1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie  o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,
b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, numer NIP, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie lub mailowo zainteresowanego.

3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§ 13

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału  w głosowaniu,
b) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,
c) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
d) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
 a) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
c) używać nazwy Stowarzyszenia podczas udziału w imprezach sportowych,
d) godnie reprezentować Stowarzyszenie na imprezach sportowych oraz w życiu codziennym.,
e) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
f) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 14

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
c) likwidacji członka będącego osobą prawną,
d) wykluczenia.

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,
d) działania na szkodę Stowarzyszenia.

3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) – c) stwierdza Zarząd  w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.

5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 15

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 12 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

 3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 14.

§ 16

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 3. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

4. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 14 ust. 2 lit. b – d.

§ 17

1. Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Godność tę Walne Zebranie może nadać osobie szczególnie zasłużonej w działalności na rzecz miasta Płocka, której postawa moralna i dotychczasowa działalność jest zgodna  z celami i zasadami działalności Stowarzyszenia.

2. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie.

3. Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

4. Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 18

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym, z zastrzeżeniem § 16 ust.3.

Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 19

Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 20

1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.

2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 4-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji  z powodu:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) pisemnej rezygnacji,
c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

§ 21

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów  w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

 2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebranie Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.

3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.

§ 22

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.

2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na miesiąc przed jego terminem.

3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.

4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§ 23

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w szczególności należy:
a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
b) uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,
e) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
f) wybór Prezesa i Członków Zarządu,
g) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
h) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
i) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
 j) ustalanie wysokości składek członkowskich,
k) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
l) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
m) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

3. Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego  i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

§ 24

1. Zarząd składa się z 3 członków: Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go jeden z Wiceprezesów.
3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. 
4. Zarząd może pobierać wynagrodzenie za pełnione funkcje, i zawierać umowy zlecenie za wykonaną pracę związaną z organizacją Turniejów, Obozów itp.

§ 25

1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania,
b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
d) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
e) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
f) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,  z zastrzeżeniem § 28 ust. 6,
g) uchwalanie regulaminu Biura.

2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

 3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

5. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.

6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

§ 26

1. Komisja Rewizyjna składa się od dwóch do trzech członków.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego  i Wiceprzewodniczącego.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.

 4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

5. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
6. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

§ 27

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 28

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a) składek członkowskich,
b) dotacji,
c) środków otrzymanych od sponsorów,
d) darowizn,
e) zapisów i spadków,
f) dochodów z majątku,
g) subwencji i dotacji osób prawnych, fizycznych, instytucji rządowych
i samorządowych,
h) dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych organizowanych przez Stowarzyszenie lub na jego rzecz,
i) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia,
j) odsetek bankowych.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd  w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

6. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
d) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
e) przyjęcie lub odrzucenie spadku.

7. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, subwencji oraz dochody uzyskiwane z majątku Stowarzyszenia mogą być użyte wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia oraz pokrycia kosztów działalności Stowarzyszenia.

8. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Stowarzyszenia darowizny lub subwencji jednorazowej lub łącznej na znaczną sumę mogą uzyskać, o ile wyrażą stosowne życzenie tytuł sponsora Stowarzyszenia.

§ 29

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
a) członków Stowarzyszenia i jego organów,
b) pracowników Stowarzyszenia,
c) małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
d) osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt a) – d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt a) – d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt a) i b) oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt c) i d).

§ 30

1. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia w tym do zaciągania zobowiązań finansowych potrzebne są podpisy  Prezesa lub Wiceprezesa oraz członka Zarządu.

Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 31

1. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 21 nie stosuje się.

§ 32

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 21 nie stosuje się.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały majątek Stowarzyszenia przechodzi na rzecz miasta Płocka. Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Sportowego „FutbolGang”.